Dự án State of the Map vẫn tồn tại và phát triển mạnh mẽ

Khoảng 400 nhà nghiên cứu về bản đồ, nhà viết mã, nhà thiết kế và các nhà cung ứng dịch vụ kinh doanh đã tập trung tại San Francisco để trao đổi về Hệ thống bản đồ mở (OSM)

Dự án State of the Map vẫn tồn tại và phát triển mạnh mẽ