2-Giấy phép CC

Các loại giấy phép CC

Chúng tôi xin giới thiệu 4 điều kiện của Giấy phép CC và 6 loại Giấy phép CC chính của Creative Commons được đề nghị khi bạn lựa chọn để cung cấp tác phẩm của mình theo Giấy phép CC. Các điều kiện của giấy phép Các Nhà sáng tạo chọn một tập hợp các […]

Thiết kế của giấy phép CC

Các giấy phép bản quyền công cộng của chúng tôi được thiết kế theo kết cấu ba tầng, với điểm nổi bật là tính sáng tạo có một không hai. 1- Mỗi giấy phép bắt đầu bằng một công cụ pháp lý truyền thống, ở định dạng ngôn ngữ và văn bản mà phần lớn […]

Quyền tác giả và giấy phép CC

1- Quyền Tác giả Khi Bạn sáng tạo ra một Tác phẩm, ví dụ một bài thơ, được ghi lại trên một phương tiện nào đó, ví dụ bài thơ được in trên giấy hoặc được ghi bằng phương tiện kỹ thuật số như ghi âm hoặc đăng trên trang web chẳng hạn, thì Bạn […]

Nội dung Giấy phép Creative Commons Đại chúng (CCPL)

Xem văn bản tại nguồn: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/vn/legalcode TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG SÁNG TẠO (TỔ CHỨC CREATIVE COMMONS) KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CÔNG TY LUẬT VÀ KHÔNG CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ PHÁP LÝ. VIỆC CUNG CẤP GIẤY PHÉP NÀY KHÔNG TẠO RA MỘT MỐI QUAN HỆ PHÁP LÝ GIỮA LUẬT SƯ VÀ KHÁCH HÀNG. TỔ CHỨC CREATIVE […]