Uncategorized

Lợi ích của việc áp dụng giấy phép CC đối với các lĩnh vực, ngành nghề trong xã hội

Các giấy phép Creative Commons là một bộ giấy phép có thể áp dụng để giúp mọi người dễ dàng hơn khi chia sẻ, phát triển dựa trên sản phẩm của người khác, tuân theo luật bản quyền

Thông tin cần biết về giấy phép Creative Commons trên YouTube

Giấy phép Creative Commons cung cấp một cách thức chuẩn để người tạo nội dung cấp quyền cho người khác sử dụng tác phẩm của họ. YouTube cho phép người dùng đánh dấu video của họ có giấy phép Creative Commons CC BY

Project submitted for grants

Our project is a small business to finance the basic activities of a “non profit project”, of which the profit is to be closely watched and used only for CC activities.

Các tổ chức sáng lập và đối tác của Creative Commons Vietnam

Sự phát triển của Creative Commons Vietnam ngày hôm nay in đậm dấu ấn của các doanh nghiệp, tổ chức: Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF), Hội Trí thức khoa học và công nghệ trẻ Việt Nam (VAYSE), Công ty Quốc tế D&N (D&N International), Chương trình Học liệu mở Việt Nam (VOER – Vietnam Open Educational Resources), Quỹ Việt Nam (The Vietnam Foundation)